Vid kontakter med Doggy AB

Som medlem/deltagare i tävling/vid kontakt med Doggy – ska du alltid känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) anpassar och förtydligar vi vår integritetspolicy från och med den 25 maj 2018. GDPR ställer högre krav på oss som företag, vilket vi ser positivt på, det innebär dock ingen märkbar skillnad för dig som är i kontakt med Doggy AB av olika anledningar. Vi värnar redan om din personliga integritet och anser att det är viktigt att hålla en fortsatt hög skyddsnivå för dina personuppgifter. Ta gärna del av de uppdaterade villkoren här nedan.

1. Information om behandling av dina personuppgifter

Doggy AB (”Doggy”), organisationsnummer 556055-5129, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker. Det innebär att Doggy är ansvarig för hur dina personuppgifter samlas in, behandlas och gallras när ändamålet med behandlingen upphört.

Din personliga integritet är viktig för oss på Doggy och vi är angelägna om att dina personuppgifter skyddas. Doggy behandlar därför dina personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) och annan tillämplig lag till skydd för den personliga integriteten.

Denna Integritetspolicy (”Policy”) beskriver den behandling av personuppgifter som Doggy utför i samband med sin verksamhet, åligganden enligt lag, prenumeration av nyhetsbrev, cookieanvändning på vår webbplats, inbjudningar till events, sammankomster, tävlingar, samt när du kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler. Policyn redogör vidare för vilka personuppgifter som samlas in, för vilka ändamål personuppgifterna behandlas, vilken laglig grund som föreligger för behandlingen, hur Doggy skyddar dina personuppgifter, när gallring/radering sker, när eventuell överföring sker till tredje land eller internationell organisation och om så vilka säkerhetsåtgärder som vidtas samt hur du kan tillvarata dina rättigheter. Likaså finns information om hur du klagar för det fall du skulle vara missnöjd med Doggys personuppgiftsbehandling.

Med ”personuppgifter” avses alla uppgifter som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en fysisk person som är i livet.

2. Personuppgifter som behandlas

Doggy behandlar personuppgifter som vi erhåller i samband med att vi utför tjänster, uppdrag eller levererar varor kopplade till vår verksamhet eller för att efterkomma gällande lagstiftning.

Ditt tillhandahållande av personuppgifter är inte ett lagkrav men är nödvändigt för att du ska kunna ingå ett avtal med Doggy och komma i åtnjutande av Doggys varor, tjänster, erbjudanden etc. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi ingen möjlighet att fullgöra avtalet med dig eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig. Vi kan inte heller skicka nyhetsbrev, erbjudanden eller inbjudningar.

Doggy behandlar personuppgifter i samband med att du ingår avtal med oss och/eller beställer våra varor. De personuppgifter som då kan komma att samlas in kan exempelvis vara:

 • För- och efternamn
 • Titel
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Kundnummer
 • Fakturerings- och kontouppgifter
 • Annan affärsrelaterad information som du, din företrädare eller motparter förser oss med
 • Kredituppgifter

Doggy behandlar också personuppgifter i samband med medlemskap i våra uppfödarklubbar. De personuppgifter som då kan komma att samlas in kan exempelvis vara:

 • För- och efternamn
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Inom ramen för Doggys verksamhet kan enstaka behandling av särskilda kategorier av personuppgifter (s.k. känsliga personuppgifter) och lagöverträdelser förekomma om dessa är relevanta för tjänsten/uppdragets utförande.

Doggy behandlar även personuppgifter rörande anställda och uppdragstagare hos leverantör i samband med det affärsförhållandet som finns mellan Doggy och din arbetsgivare eller uppdragsgivare eller som du lämnar till oss inom affärsförhållandet. De personuppgifter som då kan komma att samlas in kan exempelvis vara:

 • För- och efternamn
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Doggy behandlar vidare personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss exempelvis när du kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler, ber oss sända nyhetsbrev eller erbjudanden eller när du anmäler dig till event, utbildning, tävling. De personuppgifter som då kan komma att samlas in kan exempelvis vara:

 • För- och efternamn
 • Titel
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Då Doggy har affärsförbindelser med fysiska personer och fysiker anmäler sig till Doggys uppfödarklubb eller för utskick av nyhetsbrev förekommer behandling av privat telefonnummer, privat e-postadress och privat adress.

De uppgifter som du lämnar kan komma att kompletteras med uppgifter som vi hämtar från publika webbsidor, publika databaser eller betaldatabaser exempelvis Bolagsverket, InfoTorg, UC eller SPAR, i syfte att säkerställa att personuppgifterna är korrekta eller din kreditvärdighet.

3. Ändamål och laglig grund för behandling av personuppgifter

Doggy behandlar bara personuppgifter om det finns ett fastställt ändamål och en laglig grund för behandlingen.

Doggy behandlar personuppgifter för att förbereda, administrera och fullfölja avtal med säljare, köpare, leverantörer, m.fl. och för att fullgöra Doggys förpliktelser gentemot kunder, leverantörer etc. Detta sker för att tillvarata dina och Doggys intressen och för redovisnings-och faktureringsändamål. Behandlingen grundar sig på Doggys skyldighet att fullgöra avtalet med dig samt Doggys berättigade intresse av att kunna leverera sina varor och tjänster.

I de fall enstaka behandling av särskilda kategorier av personuppgifter (s.k. känsliga personuppgifter) och/eller lagöverträdelser utförs så sker detta för att det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk.

Personnummer, som har ett särskilt högt skyddsvärde i GDPR-sammanhang, behandlas med stöd av samtycke eller avtal eller då det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet och vikten av en säker identifiering.

Doggy behandlar även personuppgifter för att administrera medlemskap i våra uppfödarklubbar samt för att ge dig, som medlem, erbjudanden och information. Behandlingen grundar sig på fullgörande av avtal enligt medlemsvillkoren och på Doggys berättigade intresse av att erbjuda sina varor, tjänster och kunskap samt ditt önskemål/berättigade intresse av att ta del av dessa.

Behandlingen av personuppgifter sker även för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Doggy enligt domstols- eller myndighetsbeslut eller enligt lag, exempelvis enligt bokföringslagen (1999:1078).

Personuppgifter som tillhör kontaktpersoner hos en juridisk person som Doggy har en affärsförbindelse med behandlas med stöd av avtalet med leverantören/uppdragstagaren för ändamålen fakturering, betalning och administration av avtalsförhållandet, hantering av leveranser och kommunikation. Du som kontaktperson hos en leverantör kan inte förvänta dig annat än att sådan behandling av dina uppgifter kommer att ske och Doggy   har ett berättigat intresse av att kunna administrera avtal och fullgöra våra skyldigheter gentemot våra leverantörer. I tillämpliga fall behandlar Doggy även dina uppgifter som anställd eller uppdragstagare hos leverantör med stöd av rättsliga förpliktelser enligt t.ex. bokföringslagen (1999:1078). Detta sker för bokföringsändamål exempelvis avseende fakturering eller betalning av era tjänster eller produkter.

Uppgifterna kan också komma att användas för affärsutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Behandlingen, som är nödvändig för dess ändamål, sker med stöd av Doggys berättigade intresse av att utveckla verksamheten och för att identifiera och hantera eventuell risk.

De uppgifter som behandlas i syfte att kommunicera med er, vilket inkluderar sändande av erbjudanden, nyhetsbrev, inbjudningar till events/sammankomster och för att hålla våra kontaktregister uppdaterade, sker med stöd av Doggys berättigade intresse av att bibehålla kund- och  affärsrelationer, kommunikation med er och bedriva verksamhet.

4. Tillgång till personuppgifter

Endast den personal vid Doggy som behöver ha tillgång till personuppgifterna för att fullgöra de ändamål som listats ovan har tillgång till uppgifterna.

Doggy kan, om det är nödvändigt för att exempelvis ingå avtal med dig, utföra av dig begärd tjänst eller om det krävs enligt tillämplig lag, dela dina personuppgifter med andra bolag inom koncernen.

Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till utomstående annat än i de fall då:

 • det särskilt överenskommits mellan Doggy och dig,
 • då det inom ramen för en viss tjänst är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,
 • om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra lagstadgad skyldighet eller för att efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol,
 • för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantör som utför uppdrag för vår räkning, exempelvis betalningsförmedlare, datalagringstjänst eller för att uppdatera och supportera Doggys IT-struktur.

I de fall Doggy lämnar ut personuppgifter till utomstående som är självständigt personuppgiftsansvariga exempelvis banker, inkassobolag,  försäkringsbolag, Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten eller andra myndigheter så gäller det företagets eller myndighetens integritetspolicy för behandlingen av dina personuppgifter.

Doggy kan komma att lämna ut dina personuppgifter till koncernbolag och andra närstående parter samt till potentiella ägare, delägare och deras rådgivare samt andra rådgivare i samband med en försäljning av aktier och/eller tillgångar i bolaget, börsnotering eller vid annan omorganisation. Personuppgifter lämnas endast ut i den mån det är nödvändigt och Doggy har en laglig grund att lämna ut uppgifterna. Utlämnandet vilar på Doggys berättigade intresse av att kunna överlåta och omstrukturera sin verksamhet vilket överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter. Utlämnande till externa parter kommer endast att ske till parter som har ingått sekretessavtal eller har motsvarande lagstadgad tystnadsplikt. Om behandlingen av dina personuppgifter förändras efter genomförandet av någon av ovanstående åtgärder kommer du informeras om detta i enlighet med reglerna i GDPR.

5. Överföring till tredje land

Dina personuppgifter kommer, som huvudregel, inte att överföras till länder utanför EU/EES.

Om en sådan överföring skulle aktualiseras så kommer detta att ske i enlighet med gällande lagstiftning på dataskyddsområdet och det kräver att landet i fråga har adekvat skyddsnivå eller att det finns annan tillräcklig skyddsåtgärd som innebär att överföringen sker i enlighet med gällande lagstiftning, exempelvis genom användande av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Storbritannien anses ingå i EU/EES-begreppet intill den 31 december 2020. För tid därefter krävs att EU-kommissionen beslutat om att landet har adekvat skyddsnivå och om inte kommer Doggy vidta andra lämpliga skyddsåtgärder.

6. Lagringstider

Personuppgifter sparas i enlighet med de skyldigheter som åvilar Doggy enligt lag.

Doggy sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Detta innebär att vi systematiskt genomför gallring, radering eller avidentifiering av dina personuppgifter när de inte längre är relevanta för det ändamål de samlades in för.

Doggy kan emellertid komma att spara personuppgifter, för vilka ändamålet har upphört, under den längre tid om det föreskrivs i lag eller i enlighet med domstols- eller myndighetsbeslut. Doggy kan även komma att spara personuppgifter längre med hänsyn till uppfyllande av avtal eller i anledning av tvist.

Personuppgifter som behandlas som du frivilligt lämnat till oss, exempelvis när du kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler, ber oss sända nyhetsbrev eller erbjudanden eller anmäler dig till event eller tävling sparas så länge du har en affärsrelation med Doggy. Om du inte längre önskar ta del av nyhetsbrev, erbjudanden eller inbjudningar kan du meddela det på e-postadress dogpost@doggy.se, varvid dina uppgifter omedelbart kommer att raderas.

Om Doggy upphör att existera, t.ex. genom en likvidation eller konkurs, kommer dina personuppgifter att raderas så länge dessa inte behöver sparas för att  fullgöra skyldigheter enligt tillämpliga lagar, förordningar och myndighetsbeslut.

7. Cookies

Doggy inhämtar vidare uppgifter med hjälp av cookies som sätts när du besöker på våra webbplatser, www.doggyab.se, www.campaign.bozita.se, www.bozita.se, www.doggy.se och www.mjau.se. Vi behandlar den information som skapas av webbplatsens cookies såsom din IP-adress, hur du hittade till   webbplatserna, längden på ditt besök, de val du gör på vår webbplats och antal sidvisningar.

Ändamålen med behandlingen är att för våra besökare underlätta användandet av sidan och för statistik. Vi behandlar uppgifterna med stöd av en intresseavvägning mellan dina och Doggys berättigade intressen. Doggys berättigade intressen av att behandla dina personuppgifter är för att ge dig en bra användarupplevelse av vår webbplats och vårt kommersiella intresse av att få information om besökarna på våra webbplatser.

Om du inte vill tillåta att cookies sparas på din dator kan du ändra det i webbläsarens inställningar på din dator, samt radera cookies som finns sparade på ditt lagringsmedium. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men det finns även möjlighet att neka cookies eller välja att det ska visas en varning innan de sparas. Om du nekar till cookies kan det dock innebära att Doggys webbplatser inte fungerar korrekt.

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter beror på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Permanenta cookies finns kvar på din dator till dess du tar bort dem eller utgångsdatumet passeras. Sessionscookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt på din dator under den tid du är inne på någon av våra webbplatser. När du stänger ned din webbläsare försvinner alla sessionscookies. Mer information om vår användning av cookies och lagringstid för dessa återfinns i vår cookiepolicy som finns att tillgå på respektive webbplats, länk till policy.

Doggy använder Google Analytics som statistikverktyg. Google LLC och dess dotterbolag är personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter. Du kan läsa mer om Google Analytics och Googles behandling av dina personuppgifter här.

8. Rekrytering

Personuppgifter som behandlas i samband med ett rekryteringsförfarande behandlas initialt med stöd av en intresseavvägning och behandlas som huvudregel inte längre tid än rekryteringsförfarandet pågår. Behandling/lagring av personuppgifter grundad på rättslig förpliktelse såsom exempelvis diskrimineringslagen (2008:567) sker i två (2) år efter rekryteringsförfarandets avslutande. Om du samtyckt till fortsatt behandling av dina personuppgifter för framtid möjlig anställning så behandlas dina uppgifter för detta ändamål till dess att du återkallar ditt samtycke eller ändamålet upphört.

I samband med ett rekryteringsförfarande delar Doggy personuppgifter med aktörer som utför behandling för vår räkning, exempelvis Teamtailor AB som tillhandahåller Doggys plattform för rekrytering.

För mer information om vår behandling av personuppgifter i samband med rekrytering se vår policy för detta här, länk till policy.

9. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Det är viktigt att dina personuppgifter är skyddade. Därför vidtar vi alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, utlämnande, förändring eller förstörelse.

Doggy granskar regelbundet sina policyer och rutiner för säkerhet och behörighet för att säkerställa att organisationen och systemen är säkra och skyddade.

Om Doggy anlitar en utomstående leverantör till stöd för verksamheten säkerställer Doggy att leverantören tillämpar motsvarande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och endast behandlar personuppgifter på det sätt som Doggy godkänt. Personuppgiftsbiträdesavtal, avtal avseende sekretess och andra relevanta regulatoriska avtal signeras av leverantören innan tjänsten tas i bruk.

10. Dina rättigheter

Du har rätt att begära information från Doggy om vilka personuppgifter som vi behandlar som rör dig och hur dessa behandlas.

Du kan när som helst återkalla hela eller delar av ett samtycke som du lämnat. Doggy kommer då omedelbart att upphöra med behandlingen som återkallelsen avser.

Vi kommer att på din begäran eller på eget initiativ, utan onödigt dröjsmål, att rätta eller radera personuppgifter som inte är uppdaterade, felaktiga, ofullständiga eller behandlas i strid med ovan angivna ändamål eller relevant lagstiftning. Du kan även i dessa fall begära att Doggy begränsar behandlingen av sådana uppgifter.

Du kan vidare begära att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Det gäller för personuppgifter som du lämnat till Doggy, behandlingen sker automatiserat och den grundas på samtycke eller avtal. Om det är tekniskt möjligt kan du även få personuppgifterna överförda till anna personuppgiftsansvarig.

Du har vidare rätt att, i vissa fall, exempelvis när behandlingen grundar sig på en intresseavvägning, invända mot Doggys behandling av dina personuppgifter.

Du har även rätt att invända mot Doggys behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Vid en sådan invändning kommer Doggy omedelbart att upphöra med behandlingen.

En begäran från dig kommer att besvaras snarast möjligt och senast en månad efter att din begäran kommit Doggy till handa. Vid behov kan tiden förlängas med ytterligare två månader vilket du kommer att underrättas om.

Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig har Doggy rätt att vägra tillmötesgå begäran eller ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna.

Om du vill nyttja någon av dina rättigheter gör du en framställning om detta till Doggy enligt kontaktuppgifter nedan.

Om du är missnöjd med Doggys behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen (https://www.datainspektionen.se).

11. Ändringar i Policyn

Denna Policy kan, från tid till annan, komma att ändras eller uppdateras. Den senaste versionen av denna Policy kommer alltid att finnas publicerad på Doggys webbplats. Besök därför gärna vår webbplats för att ta del av eventuella uppdateringar.

12. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter får du gärna kontakta oss på:
Doggy AB
Doggyvägen 1
447 84 Vårgårda
Telefon: +46 771-64 64 00
dogpost@doggy.se

* * *
Policyn antagen av Doggy ABs Ledningsgrupp den 27-5-2020