Skog & pollinatörer

– Vårt miljöprojekt för skog och biologisk mångfald

Vi på Doggy AB vill ta ansvar för vår miljöpåverkan och aktivt bidra i omställningen till ett hållbart samhälle. Som en del i vårt hållbarhetsarbete har vi investerat i flera konkreta projekt kopplat till klimat och biologisk mångfald. Satsningen består av två delar: kolbindning genom att bevara och plantera ny skog, samt åtgärder som främjar bin och vilda pollinatörer.

Gå direkt till:

Genom att endast fokusera på insatser som görs på hemmaplan här i Sverige är vi med och bevarar och vårdar vår inhemska natur. Närheten till projekten ger oss dessutom bättre insyn och transparens i arbetet, och vi får lättare att säkerställa en direkt och mätbar påverkan på vår lokala miljö.

Skogen är vår viktigaste koldioxidsänka. Genom att plantera fler träd – som på naturlig väg fångar upp koldioxid under tillväxtfasen – kan vi ta upp mer växthusgaser ur atmosfären. I projektet planterar vi ca 6 000 träd på svensk mark, samtidigt som vi säkerställer att skog bevaras och sköts på ett hållbart sätt, i syfte att främja skoglig biologisk mångfald och att klimatanpassa skogarna. Insatsen beräknas binda cirka 600 ton CO2e.

Trädplanteringen sker i Tanum i Västra Götaland och skogen som sparas från avverkning ligger i Tväråträsk, Sorsele i Västerbotten. Planteringen genomförs under 2024, med viss förplantering under hösten 2023. Markägarna för bevarandet av skog är certifierade enligt FSC och PEFC för ett hållbart skogsbruk.

Varför gör vi detta?

Den svenska skogen är en viktig sänka för växthusgaser. Träden tar upp koldioxid när de växer. Och ju mer de växer, desto mer koldioxid tar de upp. Plantering av fler träd och bevarandet av skog kan alltså bidra till att motverka klimatförändringen genom att binda koldioxid. Svensk skog är dessutom hem till en stor variation av växter och djur, och plantering av träd kan bidra till att skapa nya livsmiljöer för hotade arter och öka den biologiska mångfalden.

Målet: Öka den biogena kolsänkan i den svenska skogen

Arbetet görs i samarbete med det svenska företaget Initiativ 1415. Initiativ 1415 ser till att skogarna sparas och att ny skog planteras i utvalda områden, för att på lång sikt öka den biogena kolsänkan.

Projektet med kolbindning är konstruerat för att både säkerställa kolsänkan och etablera nya skogar. 20 procent av försäljningspriset är öronmärkta pengar till att bevara och förstärka den skogliga biologiska mångfalden samtidigt som skogen klimatanpassas. Modellen för trädplantering säkerställer att 200 ton koldioxid binds in per hektar eller 100 kg per planta, baserat på normal planteringspraxis då 2000 plantor planteras per hektar.

För att bidra till biologisk mångfald planteras även minst 15 procent lövträd. På varje hektar planteras sälg och rönn eftersom det är träd som har de högsta värdena kopplat till pollen och nektar. Kolinlagringen i skogen som sparas beräknas utifrån skogsvårdsplanen och bestämmer därmed också en referensnivå som rullande inte får understiga under de närmaste 20 åren. På så sätt säkerställs att kolsänkan inte minskar. En skötselåtgärd kan till exempel vara att sköta om en nyckelbiotop eller att bevara och förbättra en livsmiljö för en identifierad rödlistad art i området.

Vi främjar pollinatörer och biologisk mångfald

Som komplement till Doggy AB:s satsningar i skogen har vi även investerat i konkreta insatser som bevarar den biologiska mångfalden. Arbetet fokuserar på att skapa en gynnsam miljö för bin och andra vilda pollinatörer i det svenska jordbrukslandskapet.

Projektet för biologisk mångfald görs i Bålsta i Uppsala län. På en hektar stor yta, vilket är lite större än en fotbollsplan, bygger vi biotoper för pollinerare på svensk åkermark. Här genomför vi flera konkreta åtgärder för att skapa boplatser och matmiljöer för bin och andra insekter. Åtgärderna är baserade på Naturvårdsverkets, Jordbruksverkets och Länsstyrelsens rekommendationer.

Vi kommer bland annat att:

  • Plantera utvalda sorter av träd och buskar, så som ek, sälg, rönn, oxel och hagtorn, skogsolvon och björnbär – arter med höga värden för biologisk mångfald.
  • Så vilda blomsterängar som ger pollen och nektar. För att locka till sig många olika sorters pollinatörer behövs en stor variation av blommor, och gärna olika sorter så att något blommar under hela säsongen. Vi använder Malmgård Viltfrös fröblandningar med arter som blommar från juni till september.
  • Placera ut två halmbalar där bin och andra insekter kan bygga bon.
  • Anlägga två sandbäddar á 10 ton sand där bin och andra insekter kan bygga bon.
  • Skapa två faunadepåer med en blandning av trädstammar, grenar och ris – död ved som är livsviktig som mat och bostad för många djur, svampar och växter.
  • Exponera berghällar för att skapa varma ytor där bin trivs.
  • Anlägga en traditionell slåtteräng.
  • Anlägga en minivåtmark.
  • Anlägga en skalbaggsås.
Varför gör vi detta?

Bin och vilda pollinatörer bidrar till ett fungerande ekosystem och vår livsmedelsförsörjning. Uppemot 75 procent av alla grödor är helt eller delvis beroende av insektspollinering. Det påverkar även hund- och kattmaten, som riskerar att bli väldigt dyr eller bli svår att få tag i om de vilda pollinatörerna försvinner. Som Sveriges största djurfodersproducent kan vi därför inte bara fokusera på att sänka våra utsläpp och reducera vårt klimatavtryck – vi måste också ta ansvar för den biologiska mångfalden.

Målet: Öka den biologiska mångfalden i det svenska jordbrukslandskapet

Projektet görs i samarbete med det svenska företaget Initiativ 1415. Investeringarna baseras på kostnaden för de åtgärder som krävs för att implementera och sköta området under en tioårsperiod. I projektet ingår en nulägesanalys samt kontroll och rapportering under år 1, 2, 3, 5 och 10, för att fastslå vilka effekter åtgärderna har haft på den biologiska mångfalden.

 

Interna event

Som en del i projektet genomför vi även flera aktiviteter tillsammans med ledning och medarbetare. Vi hoppas att initiativet kan ge ringar på vattnet och motivera fler att ta ett större ansvar för klimat och miljö, både privat och på jobbet.

Utbildande tipspromenad i Vårgårda

På valborg ger sig alla anställda på fabriken i Vårgårda ut i skogen på en härlig tipspromenad. Pälsklädda vänner är självklart också välkomna! Vinnarna får fina priser – och förhoppningsvis massvis av nya insikter från vårt arbete för den svenska skogen och biologisk mångfald.

Trädplantering i Tanum

I början av maj åker vi på Doggy AB till Tanum för att plantera träd, tillsammans med markägare och representanter från Initiativ 1415 och Länsstyrelsen i Västra Götaland. På plats är även vår kontorshund Tella, som får äran att ta första spadtaget!

Den Biologiska Mångfaldens Dag i Bålsta

Den 22 maj, på den internationella dagen för biologisk mångfald, genomför vi ett internt event i Bålsta. Medarbetare på Doggy AB kommer tillsammans med representanter från Initiativ 1415, Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen i Uppsala län göra i ordning området för våra små superhjältar, de vilda pollinatörerna.

Hållbarhetsarbete är komplext. I projektet Skog och pollinatörer jobbar vi med frågorna från flera håll och engagerar oss praktiskt i både klimat och miljö. Doggy AB ingår i den globala koncernen Partner in Pet Food, som arbetar med att minska företagets totala utsläpp på koncernnivå.

Läs mer om PPF:s hållbarhetsarbete här.

Vi på Doggy AB har investerat i flera konkreta hållbarhetsprojekt och satsar nu stort på att utbilda vår personal. Men alla kan hjälpa till! Därför uppmanar vi nu både företag och privatpersoner att haka på tåget. Ju fler vi blir, desto större skillnad kan vi göra.

Jobbar du som hållbarhetschef eller företagsledare?

Hör av dig till Lisa Müller, marknadschef och projektansvarig på Doggy AB, så kan vi berätta mer om hur vi gått till väga och hur ni kan följa vårt exempel.

Kontakta Lisa

Snabb sammanfattning av projektet

Vi på Doggy AB vill ta ansvar för vår miljöpåverkan och genomför nu ett ambitiöst projekt med fokus på kolbindning och biologisk mångfald.

Projektet genomförs tillsammans med det svenska företaget Initiativ 1415 och är ett konkret och lokalt exempel på hur vi aktivt arbetar för att öka kolinlagringen i den svenska skogen, främja biologisk mångfald och bevara och stärka livsmiljöerna för vilda pollinatörer i det svenska jordbrukslandskapet.

Om Initiativ 1415

Initiativ 1415 är ett svenskt företag som erbjuder andra företag möjligheten att investera i olika lokala projekt med målet att bevara och förstärka den biologiska mångfalden och att öka kolinlagringen i svenska skogar. Investeringen sker genom köp av certifikat för kolinlagring. Certifikaten för kolinlagring består av en mix där nya skogar etableras och att kolsänkan säkerställs samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras och förstärks. Certifikaten bidrar även till att klimatanpassa skogarna inför kommande förväntade temperaturhöjning.

Investeringar i projekt för ökad biologisk mångfald används till exempel för att skapa biotoper för pollinerare i jordbrukslandskapet. Bolagen som investerar i projekten kan själva se hur pengarna används och dessutom vara delaktiga i arbetet. Arbetet görs i Sverige, följer rekommendationer från Naturvårdsverket och Jordbruksverket och varje projekt sker i dialog med Länsstyrelsen. Namnet Initiativ 1415 syftar på de globala målen 14 och 15, för bevarandet av ekosystem i havet och på land.